ScrumBUT is an interesting term for a Scrum team. I have met a lot of Scrum team that has never been performance team because of this thought “Agile and especially Scrum normally welcome the changes, Scrum itself is just a framework so we always need to modify it to work for us”. This idea doesn’t seem wrong because Scrum provides the method that helps the team finds it best process itself; but modifying Scrum before the team totally own it seems a bad idea. Because Scrum is very simple and a minimise framework, the team should follow Scrum guide for being stable before thinking about adjustment. Remember, the adjustments just bring the best values while the team owns Scrum to deep understand which is suitable for it. And please adjust, don’t modify it.

ScrumBUT is practising Scrum without following Scrum guide:

“We use Scrum BUT we don’t have Daily Scrum”

“We use Scrum BUT we do Sprint Retrospective for 5 hours”

ScrumBUT of course isn’t recommended by the Scrum organisations. In my opinion, practising Scrum or ScrumBUT doesn’t matter, if it can bring the good values. But the important thing is: Is the team aware of practising Scrum or ScrumBUT? The team practises ScrumBUT because of ability of following Scrum guide or adjustment need? Is there any reason, evidence shows that practising ScrumBUT brings more values? If these questions are well answered, ScrumBUT brings more values and it should be recommended. But, practising ScrumBUT without deep understand about Scrum is normally a pitfall, be careful.

If there are many BUT, the team isn’t practising ScumBUT; it’s following another process that might unrelated to Scrum. Then why does the team need Scrum? It happens in 2 cases: or team has high knowledge and practice to give another method (there are few teams); or the team in “Scrum beginning” period.

Somebody talks to me “my team is practising Scrum because we have daily standup meeting”. “No, you don’t practise Scrum, you just practise only 1 Scrum event. It isn’t ScrumBUT as well”.

2,001 total views, 1 views today

ScrumBUT là một khái niệm rất đáng lưu tâm với những nhóm thực hành Scrum. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhóm Scrum không đạt được hiệu quả cao bởi tư tưởng “Scrum và Agile nói chung chào đón những thay đổi, bản thân Scrum cũng là một framework nên việc thay đổi Scrum cho phù hợp là đương nhiên”. Ý kiến đó không sai, bởi Scrum cung cấp cách thức giúp nhóm tìm ra quy trình hợp lý cho chính mình; song việc chỉnh sửa Scrum khi nhóm chưa thực sự làm chủ Scrum thường là một quyết định thiếu sáng suốt. Bởi Scrum đã rất tối giản, các tổ chức khi triển khai Scrum cần làm theo hướng dẫn Scrum để có sự ổn định trước khi đưa ra những điều chỉnh, bởi những điều chỉnh chỉ đạt hiệu quả tốt khi chúng ta thực sự làm chủ bằng cách thực hành đúng để hiểu Scrum có phù hợp hay không.

Khái niệm ScrumBUT để chỉ việc thực hành Scrum không theo chỉ dẫn:

“We use Scrum BUT we don’t have Daily Scrum” – “chúng tôi thực hành Scrum nhưng không thực hiện Daily Scrum”

“We use Scrum BUT we do Sprint Retrospective for 5 hours” – “chúng tôi thực hành Scrum nhưng sử dụng 5 giờ cho sự kiện Sprint Retrospective”

ScrumBUT đương nhiên là không được khuyến nghị từ các tổ chức đào tạo Scrum. Nhưng theo tôi, việc thực hành Scrum hay ScrumBUT không quan trọng, nếu việc làm đó mang lại hiệu quả cao. Điều quan trọng là: Nhóm có nhận ra mình đang thực hành Scrum hay ScrumBUT không? Nhóm thực hành ScrumBUT vì không thể thực hành đúng Scrum hay cần sự điều chỉnh? Có lý do, bằng chứng nào cho thấy việc thực hành ScrumBUT cho hiệu quả cao hơn không? Nếu 3 câu hỏi đó được trả lời thoả đáng, việc thực hành ScrumBUT sẽ cho hiệu quả cao và nên được khuyến khích. Tuy vậy, việc thực hành ScrumBUT nếu thiếu những lý thuyết thường là cạm bẫy, hãy cẩn thận.

Nhưng nếu có quá nhiều BUT, nhóm cần biết rằng mình đã không còn thực hành ScrumBUT nữa, mà đang đi theo 1 quy trình hầu như không còn liên quan tới Scrum. Lúc đó nhóm cần một tên gọi khác cho quy trình của mình, đừng sử dụng Scrum. Nhưng nếu vậy, nhóm cần Scrum để làm gì? Chỉ có 2 trường hợp dẫn tới kết quả này: hoặc nhóm đã có hiểu biết và thực hành rất cao để đưa ra một phương pháp khác (rất ít); hoặc nhóm đang trong giai đoạn “chưa hiểu gì về Scrum”.

Thậm chí nhiều người gặp tôi và khẳng định “nhóm của tôi đã thực hành Scrum vì chúng tôi có standup meeting hàng ngày”. “Không, bạn thậm chí còn không thực hành ScrumBUT, bạn chỉ thực hành 1 trong nhiều sự kiện của Scrum mà thôi.”

1,981 total views, no views today